Reklamace

Reklamace

Kliknutím zde otevřete PDF soubor s níže zobrazeným vzorem reklamačního formuláře pro snadný tisk.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát:                            Ing. Martin Horák; Dudíkova 1133; Kojetín  752 01
Internetový obchod:           Český kotvičník; www.cesky-kotvicnik.cz

IČ:                                      637 04 871

DIČ:                                   CZ6603292234

E-mailová adresa:            info@cesky-kotvicnik.cz

Telefonní číslo:                  (+420) 607 052 399

 

 

Spotřebitel / reklamující:

Jméno a příjmení:             

Adresa:                             

Telefon:

E-mail:                              

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne      jsem ve Vašem obchodě na adrese www.cesky-kotvicnik.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

(zde je třeba vadu podrobně popsat)

 

 

Specifikace objednávky

  1. Datum objednání (*) / datum obdržení (*):

 

  1. Číslo faktury (*) / dodacího listu (*) / objednávky (*):

 

  1. Peněžní prostředky, byly zaslány způsobem (*)


a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*):

 

 

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  1. Adresa spotřebitele:

 

  1. E-mail / telefon:

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

(zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat

například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů“)

 

 

 

 

V                        , dne               

 

 

 

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

 

 

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.